2014-05-14

wznowienie publikacji ratingów WIG20

Agencja ratingowa EuroRating, po uzyskaniu formalnej rejestracji w Unii Europejskiej, wznawia publikację ratingów kredytowych nadanych spółkom wchodzącym w skład indeksu giełdowego WIG20.

EuroRating prowadzi ratingową ocenę ryzyka kredytowego polskich spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20 od 2007 roku (publikacja ratingów nadanych spółkom z WIG20 była w ciągu kilku ostatnich miesięcy tymczasowo zawieszona, w związku z procesem ubiegania się agencji o rejestrację w Unii Europejskiej). Ratingi nadawane spółkom wchodzącym w skład indeksu WIG20 są ratingami niezamówionymi, nadawanymi z własnej inicjatywy agencji, a proces analityczny oparty jest na informacjach publicznie dostępnych.

Oprócz oceny ratingowej spółek zaliczanych do indeksu blue chips warszawskiej giełdy, agencja planuje także nadawanie ratingów kredytowych firmom, których obligacje są notowane lub mają zadebiutować na rynku Catalyst. Także te ratingi mają być udostępniane inwestorom bezpłatnie.

Zwiększy to znacznie dostępność dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych) informacji o ryzyku kredytowym, związanym z inwestycjami w papiery dłużne przedsiębiorstw. Obecnie ponad 90 proc. obligacji notowanych na polskiej giełdzie nie ma przyznanego żadnego ratingu kredytowego. Tymczasem na rynkach rozwiniętych uzyskiwanie przez emitentów obligacji niezależnej oceny ryzyka kredytowego jest powszechnie przyjętym standardem.