2013-07-16

Boryszew SA

Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany spółce Boryszew SA do BB- z BB. Perspektywa ratingu nie została określona, ponieważ agencja jednocześnie kończy prowadzenie ratingowej oceny ryzyka kredytowego spółki.

Obniżenie oceny wiarygodności kredytowej Boryszewa związane jest przede wszystkim z pogarszającymi się w ciągu ostatnich kwartałów wynikami finansowymi spółki, co przy stosunkowo agresywnej strukturze finansowania aktywów, a także przy generalnie dość niskiej płynności przyczynia się do wzrostu ryzyka kredytowego spółki. Agencja nie oczekuje przy tym, żeby sytuacja mogła się w krótkim czasie poprawić, z uwagi na wciąż bardzo słabą koniunkturę na europejskich rynkach motoryzacyjnych.

W powyższym kontekście EuroRating do czynników negatywnych zalicza również uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Boryszewa kolejny etap skupu akcji własnych, za kwotę 93 mln zł. Według agencji dodatkowy, znaczący transfer środków na rzecz akcjonariuszy w obecnej sytuacji spółki przyczynić się może do dalszego wzrostu jej ryzyka kredytowego.

Jednocześnie, ze względu na fakt, że spółka Boryszew SA została wycofana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie ze składu indeksu giełdowego WIG20, agencja ratingowa EuroRating kończy z dniem 16.07.2013 r. prowadzenie ratingowej oceny ryzyka kredytowego Boryszew SA i wycofuje nadany spółce rating.