2013-04-26

Boryszew SA

Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego spółce Boryszew S.A. ze stabilnej na negatywną. Rating został utrzymany na poziomie BB.

Gorsza perspektywa oceny wiarygodności kredytowej Boryszewa związana jest głównie z pogarszającymi się w ciągu ostatnich kwartałów wynikami finansowymi spółki, będącymi rezultatem słabnącego popytu na wytwarzane przez nią produkty. Agencja spodziewa się przy tym, że przy utrzymującej się nadal bardzo słabej koniunkturze na europejskim rynku motoryzacyjnym, bieżący rok będzie bardzo trudny dla Grupy Boryszew, której działalność skupia się głównie na dostarczaniu podzespołów do produkcji samochodów.

EuroRating zaznacza również, że struktura finansowania aktywów grupy charakteryzuje się stosunkowo dużą zmiennością, będąca rezultatem zarówno dużej cykliczności prowadzonej działalności, jak również dokonywanych w ostatnich latach akwizycji. Do czynników ryzyka agencja zalicza także wysoki udział zobowiązań krótkoterminowych w łącznej wartości zadłużenia, a także ogólnie niską płynność finansową spółki.

Przy ocenie ryzyka kredytowego spółki EuroRating bierze również pod uwagę fakt, że Boryszew realizuje kapitałochłonną strategię międzynarodowej ekspansji, polegającą m.in. na przejęciach podmiotów zewnętrznych, jednocześnie dokonując wypłat na rzecz akcjonariuszy w postaci dywidend oraz skupu akcji własnych, co zwiększa zapotrzebowanie spółki na finansowanie zewnętrzne.