2013-03-18

Eurocash SA

Agencja ratingowa EuroRating nadała spółce Eurocash S.A. rating kredytowy na poziomie BB- z perspektywą stabilną.

Rozpoczęcie przez EuroRating prowadzenia ratingowej oceny ryzyka kredytowego Eurocash S.A. związane jest z włączeniem tej spółki przez Giełdę Papierów Wartościowych z dniem 18.03.2013 r. w skład indeksu największych spółek giełdowych WIG20.

Przyznany spółce rating odzwierciedla realizowaną przez grupę Eurocash w ostatnich latach stosunkowo agresywną politykę finansowania działalności. Struktura pasywów spółki uległa przy tym dodatkowemu pogorszeniu w wyniku dokonanego pod koniec 2011 roku przejęcia firmy dystrybucyjnej Tradis. Transakcja ta przyczyniła się także do znacznego wzrostu wartości zobowiązań krótkoterminowych i spowodowała obniżenie wskaźników płynności grupy Eurocash. Agencja zwraca również uwagę na istotny wzrost wartości trudno mierzalnych aktywów takich jak „wartość firmy” oraz „wartości niematerialne”, które stanowią już niemal jedną trzecią bilansowej sumy majątku grupy Eurocash.

Do czynników pozytywnych EuroRating zalicza natomiast utrzymywanie się stale dodatniej i stabilnej rentowności operacyjnej grupy EuroCash oraz zdolność spółki do generowania stosunkowo wysokich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Agencja pozytywnie ocenia również fakt, że znaczny wzrost kosztów finansowych, jaki miał miejsce w ciągu ostatnich kilku kwartałów, nie spowodował obniżenia uzyskiwanej przez spółkę rentowności netto.

EuroRating wskazuje, że na przyszłe kształtowanie się ratingu kredytowego Eurocash SA istotny wpływ będzie miała zdolność spółki do utrzymania dotychczasowych poziomów rentowności sprzedaży, a także skala realizowanych kolejnych inwestycji oraz wartość wypłat na rzecz akcjonariuszy w postaci dywidend.