2013-02-14

TP SA

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Telekomunikacja Polska S.A. Rating został obniżony z poziomu BBB do BBB-. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Do głównych przyczyn obniżenia oceny wiarygodności finansowej spółki agencja zalicza kontynuację spadkowej tendencji przychodów ze sprzedaży osiąganych przez Grupę TP, przy jednoczesnym wolniejszym tempie redukcji ponoszonych kosztów operacyjnych, co skutkuje postępującą od dłuższego czasu erozją generowanych marż. W rezultacie systematycznemu spadkowi ulegają znormalizowany wynik EBITDA oraz przepływy z działalności operacyjnej.

Agencja oczekuje przy tym, iż coraz ostrzejsza konkurencja na rynku telekomunikacyjnym w Polsce będzie wywierać dalszą presję na ceny usług i łączną wartość całego rynku, co z dużym prawdopodobieństwem znajdzie swoje odzwierciedlenie w dalszym spadku przychodów i wyników finansowych Telekomunikacji Polskiej.

EuroRating zwraca także uwagę na fakt, że Grupa TP nadal musi ponosić stosunkowo wysokie nakłady inwestycyjne, a istotnym czynnikiem ryzyka w tym zakresie jest poziom przyszłych wydatków na nabycie częstotliwości telefonii komórkowej 4G i odnowienie praw do częstotliwości 3G.

Do czynników negatywnych agencja zalicza również ogólnie słabą i w ostatnim czasie pogarszającą się sytuację płynnościową Telekomunikacji Polskiej, co będzie dla spółki stanowić dodatkowe wyzwanie w obliczu konieczności zrefinansowania euroobligacji o wartości 700 mln euro, zapadających w maju przyszłego roku.

Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla opinię agencji, iż zapowiadane przez zarząd TP działania, polegające głównie na konsolidacji aktywów i dalszej redukcji kosztów, a także na istotnej redukcji wypłat na rzecz akcjonariuszy, powinny pozwolić na dostosowanie działalności spółki do niekorzystnych warunków zewnętrznych oraz przyczynić się do stabilizacji jej kondycji ekonomiczno-finansowej.