2012-10-03

LW Bogdanka SA

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Rating został obniżony z poziomu A- do BBB+. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Główną przyczyną obniżenia ratingu spółki jest postępujący wzrost wartości zobowiązań oraz związany z tym systematycznie zwiększający się udział kapitału obcego w sumie pasywów. Jakkolwiek obecną strukturę finansowania agencja nadal ocenia jako bezpieczną, to zmiany, jakie nastąpiły w tym zakresie w ciągu ostatnich kilku kwartałów wpływają negatywnie na dotychczasowy profil ryzyka kredytowego spółki. EuroRating zaznacza, iż wpływ na to miały również decyzje akcjonariuszy, którzy uchwalili wypłatę dywidendy za 2011 rok w kwocie dwukrotnie wyższej od proponowanej przez zarząd.

Agencja pozytywnie ocenia rosnącą wartość przychodów ze sprzedaży generowanych przez lubelską kopalnię, a także osiągane przez spółkę wciąż bardzo wysokie marże. Stan ten może być jednak w perspektywie średnioterminowej trudny do utrzymania, z uwagi na zmniejszający się w ciągu ostatnich miesięcy popyt na węgiel energetyczny na światowych rynkach, skutkujący szybkim wzrostem zapasów oraz spadkami cen tego surowca.

EuroRating wskazuje również, że na ocenę wiarygodności kredytowej Bogdanki negatywny wpływ miało także nagłe odwołanie jej prezesa przez radę nadzorczą, będące rezultatem wewnętrznych konfliktów we władzach spółki.