2012-06-06

TVN SA

Agencja Ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego spółce TVN SA z negatywnej na stabilną. Rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie BB.

Poprawa postrzegania perspektywy oceny wiarygodności finansowej telewizyjnej grupy związana jest z uzgodnieniem przez TVN warunków sprzedaży 76% akcji Onetu. Agencja wskazuje, że dzięki tej dezinwestycji, której finalizacja spodziewana jest na przełomie bieżącego i przyszłego roku, spółka częściowo zredukuje narosłe w ciągu ostatnich trzech lat wysokie zadłużenie. W rezultacie powstrzymana może zostać dotychczasowa negatywna tendencja w zakresie zmiany poziomu ryzyka kredytowego grupy.

EuroRating podkreśla, że TVN ma obecnie bezpieczną strukturę czasową zadłużenia (przytłaczająca większość długu to obligacje z terminem wykupu w latach 2017-2018), co pozytywnie wpływa na bieżącą płynność finansową grupy. Według agencji bardzo istotne jest jednak, czy spółka będzie w stanie w najbliższych latach osiągać odpowiednią rentowność oraz przepływy pieniężne, które umożliwią jej dalszą poprawę struktury finansowania i w końcowym rezultacie spłatę zadłużenia z tytułu obligacji.

W tym kontekście do czynników ryzyka EuroRating zalicza utrzymującą się od dłuższego czasu słabą koniunkturę na rynku reklamy, a także ryzyko walutowe, jakiemu podlega TVN w związku z faktem, iż obligacje spółki denominowane są w euro.