2012-06-29

KGHM SA

Agencja Ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany spółce KGHM SA do BBB+ z A-.Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.

Jedną z głównych przyczyn pogorszenia oceny wiarygodności finansowej miedziowego koncernu jest uchwalenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy znacząco wyższej od rekomendowanej przez zarząd spółki wypłaty dywidendy za 2011 rok. EuroRating wskazuje, że wypłata na rzecz akcjonariuszy kwoty prawie 5,7 mld zł nastąpić ma w sytuacji, kiedy KGHM sfinalizował właśnie przejęcie kanadyjskiego koncernu wydobywczego Quadra FNX Mining za ok. 9 mld zł, pozbywając się większości posiadanych nadwyżek gotówki.

Agencja podkreśla także, że zdolność spółki do generowania wolnych przepływów pieniężnych została w ostatnim czasie osłabiona m.in. na skutek wprowadzonego w kwietniu b.r. podatku od wydobycia miedzi i srebra, a także z uwagi na konieczność ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych.

Wypłata rekordowo wysokiej dywidendy oznaczać będzie zatem najprawdopodobniej konieczność zaciągnięcia przez spółkę – po raz pierwszy od wielu lat – długu oprocentowanego w postaci kredytu lub obligacji. Agencja ocenia, że nie będzie to jeszcze oznaczać dużego wzrostu ryzyka kredytowego KGHM, jednakże dla kształtowania się ratingu kredytowego spółki w przyszłości istotne znaczenie będzie miało jak duże będą inwestycje realizowane przez grupę KGHM, a także jaką strukturę czasową będzie miało zaciągane zadłużenie.

Do czynników ryzyka w perspektywie średnioterminowej EuroRating zalicza obecnie także pogarszające się perspektywy gospodarcze w krajach strefy euro oraz w Chinach, co może przełożyć się na znaczący spadek cen miedzi i dodatkowo osłabić rentowność KGHM.