2012-03-16

PBG SA

Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany spółce PBG S.A. do BB+ z BBB-. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.

EuroRating wskazuje, że kontynuacja spadku oceny ryzyka kredytowego PBG wynika przede wszystkim z faktu, że szybki rozwój grupy kapitałowej finansowany jest w coraz większym stopniu kapitałem obcym. Wzrostowi łącznej wartości zobowiązań (w tym długu oprocentowanego) towarzyszy przy tym w ostatnim czasie niekorzystna zmiana struktury zadłużenia grupy – na koniec 2011 roku już ponad 4/5 zobowiązań stanowił dług krótkoterminowy. Przyczynia się to m.in. do stopniowego pogarszania płynności finansowej.

Do czynników negatywnych EuroRating zalicza również zmniejszającą się rentowność operacyjną i netto grupy, a także wygenerowanie przez PBG w ubiegłym roku ujemnych przepływów z działalności operacyjnej.

Stabilna perspektywa nowego ratingu odzwierciedla m.in. zapowiedź spółki przeprowadzenia emisji nowych akcji, co powinno przyczynić się do poprawy struktury finansowania i wzmocnienia płynności. EuroRating pozytywnie ocenia także duży portfel zamówień grupy PBG na kolejne lata.

Jednocześnie, ze względu na fakt, że po sesji w dniu 16.03.2012 r. PBG S.A. zostaje przez Giełdę Papierów Wartościowych wycofana ze składu indeksu giełdowego WIG20, Agencja Ratingowa EuroRating kończy prowadzenie ratingowej oceny ryzyka kredytowego PBG S.A. i wycofuje nadany spółce rating. Agencja prowadziła ocenę ratingową PBG S.A. w sposób ciągły od listopada 2007 roku.