2012-03-09

KGHM SA

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację kredytowego nadanego spółce KGHM S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A-, perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na negatywną.

EuroRating wskazuje na dwie główne przyczyny pogorszenia perspektywy oceny wiarygodności finansowej KGHM.

Pierwsza z nich to uchwalenie przez Sejm ustawy o podatku od niektórych kopalin, nakładającej na KGHM nowy podatek od wydobycia miedzi i srebra. Podatek ten ma charakter progresywny i jego wysokość zależeć będzie bezpośrednio od rynkowych notowań wydobywanych metali. Agencja wskazuje, iż wprowadzenie nowego podatku przełoży się na spadek rentowności działalności wydobywczej KGHM prowadzonej w kraju oraz zmniejszy zdolność spółki do generowania dodatnich przepływów operacyjnych nawet w warunkach utrzymywania się wysokich rynkowych cen miedzi i srebra. Konieczność płacenia podatku (choć według niskiej stawki) również w sytuacji spadku cen metali poniżej kosztów ich wydobycia, oznaczać będzie ponadto wzrost (w przypadku KGHM już i tak bardzo wysokich) kosztów stałych spółki, co zwiększy jej wrażliwość na wahania cen surowców.

Drugim czynnikiem wpływającym na obniżenie perspektywy ratingu kredytowego KGHM SA jest sfinalizowane na początku marca b.r. przejęcie kanadyjskiego koncernu wydobywczego Quadra FNX Mining za kwotę ok. 9 mld zł. Z uwagi na fakt, iż KGHM zrealizował transakcję w całości ze środków własnych, oznacza to bardzo duże zmniejszenie stanu gotówki posiadanej przez polską spółkę. W kontekście spodziewanego szybkiego wprowadzenia podatku od kopalin, a także oczekiwanej wypłaty przez KGHM wysokiej dywidendy za 2011 rok, spodziewać się należy zatem likwidacji dotychczasowej znacznej nadpłynności, jaką charakteryzował się lubiński koncern.

Do czynników ryzyka w perspektywie średnioterminowej EuroRating zalicza także pogarszające się perspektywy gospodarcze w krajach strefy euro oraz w Chinach, czyli w regionach odpowiadających za ponad połowę globalnego popytu na miedź.