2012-03-23

GTC SA

Agencja Ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany spółce GTC S.A. do BBB- z BBB. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.

Agencja wskazuje, że na pogorszenie oceny ryzyka kredytowego GTC najistotniejszy wpływ ma systematycznie rosnący udział kapitału obcego w finansowaniu aktywów oraz postępujące w ciągu ostatnich kwartałów osłabienie płynności deweloperskiej grupy.

Oceniając generowane przez spółkę w ciągu ostatnich trzech kwartałów wysokie straty na poziomie wyniku operacyjnego i netto, EuroRating bierze pod uwagę fakt, że wynikają one głównie z niegotówkowych operacji księgowych, związanych z przeszacowaniem wartości nieruchomości – głównie w regionie Europy Południowo-Wschodniej. Spadek wartości aktywów przekłada się jednak na obniżanie wartości kapitału własnego spółki, co przy nadal lekko rosnącej wartości zobowiązań netto przekłada się na pogorszenie wskaźników finansowania.

EuroRating wskazuje również, że postępujący od trzech lat spadek wartości aktywów obrotowych GTC wpływa na stopniowe pogarszanie się płynności finansowej spółki. Agencja korzystnie ocenia przy tym nadal stosunkowo wysoką wartość posiadanych przez spółkę środków pieniężnych, a także dobrze rozłożoną zapadalność zadłużenia długoterminowego.

Stabilna perspektywa nowego ratingu odzwierciedla m.in. zapowiedź spółki przeprowadzenia emisji nowych akcji, co powinno przyczynić się do poprawy struktury finansowania i wzmocnienia płynności. Według agencji będzie to szczególnie istotne w kontekście nadal niekorzystnych perspektyw gospodarczych, przekładających się na osłabiającą się koniunkturę na rynkach nieruchomości (w tym w szczególności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej) oraz wobec planowanego przez GTC rozpoczęcia w najbliższym czasie realizacji nowych dużych inwestycji (w tym m.in. dwóch galerii handlowych w Warszawie).