2012-03-19

Boryszew SA

Agencja Ratingowa EuroRating nadała spółce Boryszew S.A. rating kredytowy na poziomie BB z perspektywą stabilną.

Rozpoczęcie przez EuroRating prowadzenia ratingowej oceny ryzyka kredytowego Boryszew S.A. związane jest z włączeniem tej spółki przez Giełdę Papierów Wartościowych z dniem 19.03.2012 r. w skład indeksu największych spółek giełdowych WIG20.

EuroRating uzasadnia, że przyznany spółce rating odzwierciedla stosunkowo dużą zmienność struktury finansowania aktywów na poziomie grupy kapitałowej, wysoki udział zobowiązań krótkoterminowych w łącznej wartości zadłużenia, a także ogólnie niską płynność finansową.

Do czynników ryzyka agencja zalicza także dużą zmienność oraz w ostatnim czasie niski poziom przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej oraz generalnie niską rentowność operacyjną i netto.

EuroRating wskazuje także, że Boryszew realizuje kapitałochłonną strategię międzynarodowej ekspansji, polegającą m.in. na przejęciach podmiotów zewnętrznych, jednocześnie dokonując wypłat na rzecz akcjonariuszy w postaci dywidend oraz skupu akcji własnych, co zwiększa zapotrzebowanie spółki na finansowanie zewnętrzne.