Październik 2011

2011-10-26

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemuToruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Informacja o aktualnym ratingu funduszu dostępna jest po zalogowaniu.

 

2011-10-19

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemuSamorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu. Informacja o aktualnym ratingu funduszu dostępna jest po zalogowaniu.

 

2011-10-18

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Funduszowi Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze. Informacja o aktualnym ratingu funduszu dostępna jest po zalogowaniu.

 

2011-10-11

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemuPoręczenia Kredytowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Informacja o aktualnym ratingu funduszu dostępna jest po zalogowaniu.

 

2011-10-10

Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany spółce PBG S.A. do BBB- z BBB. Perspektywa ratingu pozostaje negatywna.

Pogorszenie oceny ryzyka kredytowego PBG związane jest głównie z istotnym wzrostem w ostatnim czasie wartości zobowiązań Grupy (w tym długu oprocentowanego), co wpłynęło na pogorszenie struktury finansowania oraz znacząco podwyższyło relację długu netto do EBITDA. EuroRating negatywnie ocenia także osiąganie przez spółkę w ciągu pierwszych dwóch kwartałów ujemnych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej.

Do czynników pozytywnych agencja zalicza natomiast wciąż stosunkowo wysoką rentowność budowlanej spółki, a także odpowiedni poziom płynności finansowej.

Utrzymanie negatywnej perspektywy ratingu PBG wynika obecnie głównie z zawartej przez spółkę umowy nabycia większościowego pakietu akcji Rafako S.A. Zakup 66% akcji raciborskiego producenta kotłów energetycznych PBG chce sfinansować w większości kredytem bankowym. EuroRating wskazuje, że kolejne duże przejęcie finansowane głównie kapitałem obcym, może wpłynąć na dalsze pogorszenie struktury pasywów PBG, a istotny wzrost zadłużenia odsetkowego oznaczać będzie ponoszenie przez spółkę znacznie wyższych kosztów finansowych.

Agencja zaznacza, że wpływ planowanej transakcji przejęcia Rafako S.A. na poziom ratingu PBG uzależniony będzie m.in. od ostatecznych warunków finansowych, a także od działań PBG związanych z innymi aktywami Grupy.

Zobacz historię ratingu spółki PBG S.A. »

2011-10-07

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Getin Holding S.A.Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki Getin Holding S.A. »

 

Zobacz zestawienie wszystkich ratingów publicznych Agencji Ratingowej EuroRating »