Kwiecień 2011

2011-04-27

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Telekomunikacja Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki Telekomunikacja Polska S.A. »

 

Zobacz zestawienie wszystkich ratingów publicznych Agencji Ratingowej EuroRating »

2011-04-22

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemuPoznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Informacja o aktualnym ratingu funduszu dostępna jest po zalogowaniu.

 

2011-04-22

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemuFundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu. Informacja o aktualnym ratingu funduszu dostępna jest po zalogowaniu.

2011-04-15

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemuBydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Informacja o aktualnym ratingu funduszu dostępna jest po zalogowaniu.

 

2011-04-14

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Getin Holding S.A.Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki Getin Holding S.A. »

 

2011-04-13

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce PBG S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki PBG S.A. »

 

2011-04-13

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemuToruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Informacja o aktualnym ratingu funduszu dostępna jest po zalogowaniu.

 

2011-04-12

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Asseco Poland S.A.Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki Asseco Poland S.A. »

 

2011-04-12

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemuPoręczenia Kredytowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Informacja o aktualnym ratingu funduszu dostępna jest po zalogowaniu.

2011-04-12

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemuPoręczenia Kredytowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Informacja o aktualnym ratingu funduszu dostępna jest po zalogowaniu.

2011-04-12

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemuPoręczenia Kredytowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Informacja o aktualnym ratingu funduszu dostępna jest po zalogowaniu.

2011-04-11

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemuPodkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Informacja o aktualnym ratingu funduszu dostępna jest po zalogowaniu.

2011-04-08

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemuPodkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Informacja o aktualnym ratingu funduszu dostępna jest po zalogowaniu.

2011-04-08

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemuPodkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Informacja o aktualnym ratingu funduszu dostępna jest po zalogowaniu.

2011-04-08

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce PGNiG S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą negatywną.

Zobacz historię ratingu spółki PGNiG S.A. »

 

2011-04-07

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemuPomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Informacja o aktualnym ratingu funduszu dostępna jest po zalogowaniu.

2011-04-06

Agencja ratingowa EuroRating z dniem 06.04.2011 zmieniła status ratingu kredytowego nadanego Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A. z niepublicznego na publiczny. Dotychczasowy rating banku został podtrzymany na poziomie ’A-’ z perspektywą stabilną.

Upublicznienie ratingu Banku Handlowego związane jest z włączeniem banku przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie po sesji 5. kwietnia b.r. w skład spółek tworzących indeks giełdowy WIG20.

Wejście Banku Handlowego do indeksu WIG20 oznacza, iż EuroRating będzie publikował rating banku – podobnie jak w przypadku innych spółek z tego indeksu ocenianych przez agencję – bezpłatnie w ogólnodostępnej części swojego serwisu internetowego. Nieograniczone grono odbiorców ratingu oznacza jednocześnie, iż status ratingu Banku Handlowego zostaje zmieniony na publiczny.

EuroRating prowadzi ocenę ratingową Banku Handlowego od 2010 roku. Dotychczas rating banku miał charakter niepubliczny i udostępniany był wyłącznie w ramach subskrypcji elektronicznego biuletynu z ratingowymi ocenami ryzyka 30 największych banków w Polsce, publikowanego przez EuroRating.

Zobacz historię ratingu Banku Handlowego S.A. »

 

2011-04-05

Agencja ratingowa EuroRating z dniem 05.04.2011 zmienia status ratingu kredytowego nadanego bankowi BZ WBK S.A. z publicznego na niepubliczny. Sam rating zostaje podtrzymany na dotychczasowym poziomie ’A-’ z perspektywą stabilną.

W związku z wyłączeniem przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie po sesji 5. kwietnia b.r. banku BZ WBK ze składu indeksu WIG20, agencja ratingowa EuroRating zaprzestaje prowadzenia bezpłatnej publikacji ratingu kredytowego przyznawanego temu bankowi.

Agencja będzie jednak nadal kontynuować prowadzenie oceny ryzyka kredytowego banku, a jego dotychczasowy rating zostaje utrzymany na poziomie ’A-’. Informacje o aktualnym poziomie ratingu BZ WBK będą odtąd udostępniane jedynie w ramach subskrypcji elektronicznego biuletynu z ratingami 30 największych banków w Polsce, publikowanego przez EuroRating. Ograniczenie grona odbiorców ratingu oznacza jednocześnie, iż status ratingu banku BZ WBK zostaje zmieniony na niepubliczny.

EuroRating prowadzi ocenę ratingową banku BZ WBK w sposób ciągły od listopada 2007 roku, w ramach oceny ryzyka kredytowego wszystkich polskich spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20. Rating BZ WBK, podobnie jak ratingi innych spółek zgrupowanych w indeksie największych spółek, publikowany był przez EuroRating bezpłatnie w ogólnodostępnej części serwisu internetowego agencji.

Zobacz historię ratingu banku BZ WBK S.A. »

2011-04-05

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemuFundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze. Informacja o aktualnym ratingu funduszu dostępna jestpo zalogowaniu.

Zobacz zestawienie ratingów publicznych Agencji Ratingowej EuroRating »

2011-02-22

Agencja Ratingowa EuroRating podwyższyła rating kredytowy banku BZ WBK z poziomu BBB+ do A-. Perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną.

Poprawa oceny ryzyka kredytowego banku związana jest z udzieleniem przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody dla Banco Santander SA na przekroczenie pułapu 50% w akcjonariacie BZ WBK. Brak sprzeciwu KNF wobec zamiaru przejęcia polskiego banku przez hiszpańską grupę Santander oznacza, że zawarta we wrześniu ubiegłego roku umowa nabycia 70% akcji BZ WBK od dotychczasowego inwestora strategicznego banku – irlandzkiej grupy AIB zostanie zrealizowana. Powodzenie ogłoszonego w ostatnim czasie przez Santandera wezwania na akcje BZ WBK jest zatem w opinii agencji EuroRating przesądzone.

EuroRating wyjaśnia, że dotychczasowy rating BZ WBK odzwierciedlał niemal wyłącznie indywidualną siłę finansową banku. EuroRating oceniał bowiem prawdopodobieństwo uzyskania wsparcia przez BZ WBK ze strony AIB (z uwagi na złą sytuację finansową irlandzkiej grupy oraz ogłoszony plan sprzedaży polskiego banku) jako bardzo niskie. Agencja uwzględniała jednak także możliwość uzyskania przez bank (w sytuacji gdyby było to konieczne) ograniczonego wsparcia ze strony państwa polskiego.

Przejęcie większościowego pakietu akcji BZ WBK przez Santandera oznacza, że polski bank stanie się częścią jednej z największych grup bankowych świata. Wysokie prawdopodobieństwo wsparcia ze strony nowego inwestora strategicznego BZ WBK jest zatem głównym czynnikiem wpływającym na dokonane przez agencję EuroRating podwyższenie oceny wiarygodności finansowej banku.